Palvelut    Johdon kehittäminen

Johdon kehittäminen

Yksilöllistä johtajuus- ja esimiesvalmennusta

Johdon ja johtoryhmän osaava, vastuullinen sekä dynaaminen ote ja toiminta ovat koko onnistuneen yritystoiminnan ja työyhteisön perusta. Olen erikoistunut johdon kehittämiseen, ihmisten johtamiseen sekä johtajuuden tukemiseen ja johtamisen konsultointiin yli 20 vuoden kokemuksella. Toimin Helsingin ja pääkaupunkiseudun lisäksi Joensuussa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Johtajuuden kotipesä tukee ja sparraa

Johtoryhmän kehittämisprosessi ”johtajuuden kotipesä” on rakennettu vahvistamaan ja kirkastamaan johtoryhmätyöskentelyn perustehtävää, edistämään yhteistyötä johtoryhmäläisten kesken sekä tukemaan jokaisen johtoryhmäläisen oman johtajuutensa sisäistämistä.

Erilaisten organisaatio-osien haasteet ja niiden johtaminen vaativat niiden vetäjän sekä hänen esimiehensä välisen kitkattoman linkin lisäksi ”kotipesän”, jossa jokainen johtoryhmäläinen voi saada tukea, suuntaa, tilaa ja sparrausta oman sarkansa hoitamiseen mm. rennon ideoinnin, kriittisen analysoinnin sekä tiukan päämäärätietoisuuden muodossa.

Tuloksena syntyy yhteiset arvot sisäistänyt johtoryhmä, jossa on yhteinen ymmärrys koko johtamishaasteiden kirjosta. Johtoryhmä toimii aikaisempaa tuloksekkaammin: avoimuuden lisäännyttyä vaikeitakin asioita kyetään käsittelemään tehokkaasti. Vahva johtoryhmä pystyy tehokkaaseen päätöksentekoon ja vaativienkin sitouttamisprosessien johtamiseen yrityksessä.           

Johtoryhmän johtajuuden kotipesä -kehittämisprosessi on keskimäärin 1-1,5 vuoden mittainen yhteistyökokonaisuus, jonka tulokset alkavat näkyä vaiheittain jo prosessin aikana. Työskentely etenee prosessinomaisesti: valitut teemat painottuvat niiden tärkeyden ja ajankohtaisuuden sekä prosessissa syntyvien syy- ja seuraussuhteiden mukaan niin, että koko ajan ollaan ytimessä.

Coaching – päämäärätietoisesti tavoitteista totta

Coaching on sinun tapasi kehittyä, jos haluat saada aikaan tuloksia haastavissa tilanteissa, ja jos olet valmis uudistamaan työskentelytapojasi.

Coachingin tavoitteita:

  • oman oppimisesi syventäminen
  • tavoiteasiaan fokusointi ja etenemisportaiden löytäminen
  • oman suorituksesi ja toimintasi parantaminen
  • elämänlaatusi kohottaminen.

Varaudu tähän: työskentely haastaa sinut varmasti.
Valmistaudu tähän: mikäli otat haasteen vastaan, yllätyt positiivisesti.

Coaching-työskentely on tulevaisuuteen tähtäävää, määrätietoista, fokusoitua ja tavoiteorientoitunutta työskentelyä coachin ja valmennettavan kesken.

Coaching-istunto voi olla vain yksi tapaaminen. Vaihtoehtoisesti voimme pilkkoa suuremman tavoitteen tapaamisten sarjaksi – henkilökohtaiseksi kasvuprosessiksi.

Kiteytetämme tahtotilasi ja asetamme tekemiselle selkeät tavoitteet: näin päädymme haluttuun lopputulokseen, jonka saavuttamista voidaan mitata. Istunnon aikana löydät oman kasvupolkusi kohti onnistunutta toimintaa omien valintojesi, toiveittesi ja toimintasi kautta.

Coach on asiakkaan kumppani, joka kysymyksillään ja havainnoillaan sekä prosessin ohjaamisella luotsaa valmennettavaa hänen valitsemiensa tavoitteiden saavuttajaksi.

Johtajuus- ja esimiesvalmennus

Esimiehen työpanos on hänen osaamisensa ja arvostuksensa mittari. Vaativiin ja muuttuviin tilanteisiin, niin liiketoiminnassa kuin ihmistenkin kanssa, on yhä vaikeampaa löytää valmiita toimintatapoja. Esimies päätyy etsimään menettelytapoja omasta johtajuudestaan, arvoistaan ja ymmärryksestään. Oman persoonan merkitys korostuu jokapäiväisessä johtamisessa.

Kasvupolulla autamme esimiehiä löytämään omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa sekä systemaattisesti hyödyntämään itsetuntemustaan johtamisotteensa kehittämiseksi. Lisäksi pystymme tarjoamaan apua jaksamiseen ja urakehitykseen.

Vastuullisen esimiestyöskentelyn valmennuksellisia teemoja

  • Henkilökohtainen esimiehenä kehittyminen (mm. itsetuntemus, selviytymisstrategiat)
  • Henkilöjohtamisen yksilönäkökulma (mm. vuorovaikutustyylit, kiperät tilanteet, esimies–alaiskeskustelut)
  • Ryhmän johtaminen (mm. ryhmädynamiikka, yhteisöllisyys, tiimiytyminen)
  • Työyhteisön johtaminen (mm. vastuullinen johtajuus, yhteisöllisyys voimavarana)
  • Muutoksen johtaminen (mm. muutosstrategioiden arviointi, muutoksen johtamisen vastavoimat)
  • Strateginen ja asiakasnäkökulma (mm. visio, missio, tavoiteasetanta, asiakkaan tarpeet ja kohtaaminen, vaikeat vuorovaikutustilanteet)

Johtajuus on vastuullista asennetta ja kehittyvää osaamista

Johtajuuden tutkiminen ja sen yksilökohtaiset ominaisuudet huomioiva vahvistaminen ovat kaiken työskentelyni perusta.

Johtajuus on vastuuta itsestä, toisista ja yhteisestä perustehtävästä. Johtajuus on kokonaisvaltaista ottaen vahvasti kantaa myös arjen peruskysymyksiin. Jokainen esimies kannattelee ja rakentaa pitkäjänteisesti erityisesti oman työyhteisönsä yhteisödynaamista kokonaisuutta omalla johtajuudellaan: esimerkillään ja toiminnallaan.

Johtajuudessa kasvaminen merkitsee ajoittaista pysähtymistä oman johtajuutensa äärelle: rohkeaa itsensä tutkiskelua, vuorovaikutukseen antautumista ja siitä vaikuttumista. Tämä vahvistaa johtajan ammatti-identiteettiä. Samalla selvitetään, kulkeeko johtajuus laadukkaasti, arvojen ja tavoitteiden mukaisesti – ja jääkö toiminnassa tilaa luovuudelle ja ennakointiherkkyydelle.

Johtajuus merkitsee myös inhimillisen kasvun asteittaisuuteen suostumista ja sen prosessuaalisuuteen tukeutumista.

Palveluihini kuuluu myös työyhteisön kehittäminen.

Tutustu myös muihin palveluihini!