Lähde kehittymisen kasvupolulle!

Lähde kehittymisen kasvupolulle!

Lähde kehittymisen kasvupolulle!

Johdon kehittäminen

Johdon ja johtoryhmän osaava, vastuullinen sekä dynaaminen ote ja toiminta ovat koko onnistuneen yritystoiminnan ja työyhteisön perusta.

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön osallistaminen ja innostaminen oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen on organisaatioiden menestymisen ehto.

Syväresonoiva työnohjaus ®

Työnohjaus on työroolia, työntekemisen tapaa ja erilaisien toiminta- ja reaktiomallien tutkimista luottamuksellisessa vuoropuhelussa kohti ammatillista vahvistumista ja kehittymistä. 

SYVÄRESONOIVA TAIDE

Syväresonoiva taide kerää yhteen tunne- ja tavoiteintensiivisen taiteen sekä luovuuteen, rentoutumiseen ja voimaantumiseen liittyvät taidetoiminnot.

Räätälöityjä kehittämispalveluita ja työnohjausta työelämän kasvupoluille

Vahvistu ammattilaisena ja kasva ihmisenä

Olen Perita Sipiläinen, psykologi, johdon ja työyhteisön kehittäjä, työnohjaaja, työnohjaajien kouluttaja, coach sekä toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja. Autan johtajia, esimiehiä ja työyhteisöjä onnistumaan työssään, voimaan paremmin sekä toimimaan tuloksekkaammin. Tämä tapahtuu heidän omien voimavarojensa ja potentiaalisuutensa tukemisella ammatillisessa ja dialogisessa vuorovaikutuksessa.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun lisäksi toimin Joensuussa.

Pystyn tarjoamaan apua ennen kaikkea ihmisten johtamiseen, johtajuuden tukemiseen ja työyhteisön toimivuuteen sekä yksilöiden ja ryhmien ammatilliseen kasvuun.

Kasvupolun palveluihin kuuluvat

 • Johdon, ryhmien, työyhteisöjen ja asiantuntijoiden työnohjaus
 • Konsultointi, coachaus ja valmennus
 • Räätälöidyt johdon, esimiesten sekä työyhteisöjen kehittämispalvelut
 • Syväresonoiva työnohjaus®

Toimintani viitekehys

Kokemuksellinen oppiminen

Työyhteisön kehittäminen ja työnohjaus ovat oppimistapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden asenteiden ja toimintatapojen pysyvään muutokseen. Uuden oppiminen ja käyttöönotto edellyttää kykyä liittää uusi aikaisempiin, hyväksi koettuihin työtapoihin.

Dynaaminen ihmiskäsitys ja yhteisöjen dynaamisuus

Ihmismielen tiedostettu ja tiedostamaton puoli ja niiden keskinäinen vuorovaikutus vaikuttavat käyttäytymiseen. Voimasuhteet pitävät ihmisyhteisöjä jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Niitä ymmärtämällä voimme vaikuttaa muutoksen onnistumiseen ja uuteen tilanteeseen sitoutumiseen.

Organisaation systeemisyys

Organisaatio on avoin järjestelmä, joka on yhteydessä ympäristöönsä ja tuottaa sille merkityksiä. Organisaatio monimutkaisena systeeminä hakee tasapainoa ja omia rajojaan. Organisaation sisällä olevassa systeemissä perustehtävä, rakenteet, johtajuus sekä tunteet ja vuorovaikutus ovat jännitteisessä suhteessa keskenään. Tasapainoisessa tilanteessa rakenteet, johtajuus ja vuorovaikutus yhteisössä tukevat perustehtävän hallintaa.

Tunne- ja vuorovaikutustietoisuus

Tunteiden merkityksen ja syntymekanismin ymmärtäminen lisäävät suvaitsevaisuutta työpaikalla. Arvostava kohtaaminen ja rakentava puheeksi ottaminen luovat myönteisen ilmapiirin. Rakentavan kommunikoinnin perustana ovat aito läsnäolo ja yhteinen vuorovaikutusvastuu.

Perita Sipiläinen – kokemus ja koulutus

 • Perita Sipiläinen
  • PsM, psykologi
  • Työnohjaaja Sosped, Story
  • Työnohjaajien kouluttaja Story
  • Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, TRO
  • Certified Coach CCSF, JTO
  • Johtajuuden kehittäjä
  • Johdon konsultti ja kouluttaja
  • Työyhteisökehittäjä ja -kouluttaja
  • Työnohjaus- ja johtajuuskoulutuksen kouluttaja ja johtaja Sosped Keskuksessa 2017 alkaen
  • Työnohjaaja ja työyhteisön kehittäjä -koulutuksen kouluttaja Sosped Keskuksessa vuosina 2003–2014
  • Yrittäjänä yli 10 vuotta
  • Työkokemusta ihmis- ja bisnesläheisesti julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla yli 30 vuotta
  • Free Verdic Art -opettaja, äänihoitaja ja vapaa taiteilija

  Olen toiminut työelämässä sisäisenä ja ulkoisena konsulttina sekä kouluttajana, työnohjaajana ja kehittäjänä yli 20 vuoden ajan. Pitkä kokemus antanut minulle vakaan ymmärryksen siitä, mitä johtajat ja työyhteisön jäsenet nykypäivänä tarvitsevat ja tiiviissä työtahdissa kokevat.

  Olen työskennellyt suurteollisuudessa, rahoitusalalla, järjestöissä, laajasti julkisella sektorilla sekä yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Olen myös monien vuosien ajan kouluttanut yhteisödynaamisella viitekehyksellä toimivia työnohjaajia ja työyhteisön kehittäjiä sekä johtajia.

  Olen auttanut asiakkaitani myös

  • Yksilö-, ryhmä-, työyhteisön, esimiesten ja johdon työnohjauksissa sekä TOTOssa
  • Työyhteisöjen ja ryhmän toiminnan kehittämisessä
  • Henkilöstön vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen lisäämisessä
  • Esimiesten ja asiantuntijoiden ammatillisen kehittymisen tukemisessa

  Kerron mielelläni lisää työnohjauksesta, valmennuksesta sekä muista palveluistani. Mitä sinä tarvitsisit?

  Kysy lisää